Bul
App Store Google Play

Diyetkolik'i telefonunda kullan

sitede bul

Webinar Kayıt Formu KVK Aydınlatma Metni

Versiyon Numarası: 2
Yürürlük Tarihi: 03.02.2022

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PCI Yazılım Danışmanlık ve Organizasyon Limited Şirketi ("Şirket" veya " Diyetkolik") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Şirketimiz, www.diyetkolik.com/webinar/ adresinde yer alan Etkinlik Kayıt Formu’nu doldurmanız halinde adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve eğitim bilgilerinizi (“kişisel verileriniz”) toplamaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “hakların tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası için zorunlu olması” ve “sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamakta ve işlemektedir.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, etkinlik kayıt talebinizin karşılanması, etkinliğe erişiminizin sağlanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ile etkinlik sonrası söz konusu etkinlikle ilgili taleplerinizin karşılanması için tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, diyetkolik.com adresinde yer alan Başvuru Formu aracılığıyla Diyetkolik’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.